Umowy cywilnoprawne- nawiązywanie, wykonywanie i rozwiązywanie

Umowy cywilnoprawne- nawiązywanie, wykonywanie i rozwiązywanie  

 

1.Zawieranie umów

 •   sposoby zawierania umów (oferta, przetarg, aukcja, negocjacje);
 •   strony umowy i ich reprezentacja;
 •   rodzaje umów (umowy nazwane i nienazwane, umowa ramowa, umowa przedwstępna, wzorce umowne, ogólne warunki umów);

2.Wykonanie umowy

 • podstawowe formy zabezpieczenia wykonania umowy;
 • wykonywanie zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych (podstawowe obowiązki stron);
 • odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy;

3.Rozwiązywanie umów

 • sposoby zakończenia stosunku umownego;
 • wypowiedzenie umowy;
 • natychmiastowe rozwiązanie umowy;
 • odstąpienie od umowy;

4.Zagadnienia praktyczne

 •  klauzule umowne zapewniające ochronę interesów przedsiębiorcy;
 • skuteczne formy zabezpieczeń;
 • wybór sposobu dochodzenia roszczeń.